Regulamin

UMOWA

Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne Akademia Piłki Nożnej [dalej: APN] prowadzi szkółkę piłkarską, a Rodzice/Opiekunowie Prawni wyrażają pisemną wolę, aby ich dziecko brało udział w zajęciach piłkarskich, z tego względu strony zawierają niniejszą umowę. Ogólne warunki świadczenia usług w APN stanowią, co następuje.

I. CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

Członkostwo w APN powstaje z chwilą zawarcia umowy przez opiekunów prawnych [dalej: Umowa], co ma miejsce z datą podpisania formularza członkowskiego i niniejszych ogólnych warunków Umowy.

Członkostwo w APN jest równoznaczne z możliwością korzystania z zajęć z zakresu szkolenia piłkarskiego. APN w czasie zajęć zapewnia opiekę trenerską i infrastrukturę sportową. Szkolenie piłkarskie ma charakter całoroczny (poza miesiącem lipcem gdy następuje przerwa w zajęciach).

Umowa dotycząca członkostwa w APN zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Każdy z miesięcznych okresów trwania umowy rozpoczyna się pierwszego i kończy ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego [dalej: Miesiąc Członkostwa].

II. ROZWIĄZANIE UMOWY

Opiekunowie prawni mają prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia podpisania formularza członkowskiego i ogólnych warunków Umowy.

Opiekunowie prawni mają prawo do rozwiązania umowy za uprzednim jedno-miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec następnego miesiąca członkostwa od daty skutecznego dostarczenia wypowiedzenia.

APN ma prawo do rozwiązania umowy bez podania przyczyn wypowiedzenia, za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca członkostwa od daty skutecznego dostarczenia wypowiedzenia.

W każdym wypadku skutecznego rozwiązania Umowy członkostwa zwrot wniesionej całorocznej opłaty za okresy niewykorzystanego członkostwa nastąpi w terminie 14 dni od daty upływu okresu wypowiedzenia.

III. OPŁATY

Wysokość składki członkowskiej wynosi 99 zł dla grup uczestniczących w rozgrywkach ligowych, oraz 79 zł dla pozostałych grup.

Opiekunowie prawni zobowiązani są do zapłaty opłat członkowskich za miesiąc w kwocie wskazanej w Umowie. Fakt, iż Członek nie korzysta z zajęć lub nie bierze udziału w zajęciach ze względów medycznych nie zwalnia go od wnoszenia opłat członkowskich.

O ile nie zastrzeżono inaczej, opłata członkowska za pierwszy miesiąc członkostwa są należne w dniu zawarcia Umowy. Kolejne opłaty członkowskie są płatne z góry do 15 dnia każdego miesiąca w okresie członkostwa metodą płatności wskazaną w umowie.

Wysokość opłaty członkowskiej nie jest uzależniona od ilości Usług wykorzystanych przez Członka, a jej istotą jest pozostawienie do dyspozycji Członka możliwości skorzystania z Usług APN, do której został zapisany członek przez opiekuna prawnego. Nieskorzystanie w okresie obowiązywania umowy z Usług nie uprawnia opiekunów prawnych do żądania zwrotu opłaty oraz przedłużenia z tego powodu okresu obowiązywania umowy.
Opłaty za członkostwo w APN mogą być regulowane w następujący sposób:

a) Miesięcznie – w wysokości 1/11 rocznej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie – poprzez złożenie dyspozycji polecenia zapłaty na rzecz APN wprost z konta bankowego opiekuna prawnego;

b) Jednorazowo – w wysokości całkowitej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie, płatne przy podpisaniu umowy członkowskiej lub kolejne rocznice członkostwa. W przypadku jednorazowej płatności za okres 11 miesięcy, przysługuje zwolnienie z opłaty za 1 miesiąc.

Przy rodzeństwie przysługuje 50 % zniżki dla młodszego z nich.

APN zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy członkowskiej, bez odrębnego wezwania do zapłaty, w każdym przypadku gdy opóźnienie w zapłacie opłaty członkowskiej lub jej części przekracza 30 dni.

APN zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika Usług. Zmiana taka nie może dotyczyć Usług w ramach umów już zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Umowy jaki i oświadczenia woli.

IV. ZASADY ZACHOWANIA NA ZAJĘCIACH

Zajęcia odbywają się w różnych grupach wiekowych. Ilość godzin realizowanych w tygodniu w zależności od grupy:
– 2 jednostki treningowe dla grup – U3 – U7
– 3 jednostki treningowe dla grup – U8 – U16

Opiekunowie prawni mają obowiązek powiadomienia o każdym wypadku czy też doznanych urazach podopiecznego, jak i innych Członków.

Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonych godzinach uczestnicy powinni być w szatni minimum 10 minut przed rozpoczęciem zajęć, by zajęcia rozpocząć punktualnie.

Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. przebywają na trybunach obiektu sportowego na którym odbywają się zawody. Podczas meczów i treningów prosimy rodziców, opiekunów o kulturalne zachowanie. Nie podpowiadanie zawodnikom (od tego jest trener).

Trenerzy prowadzący zajęcia mają przyzwolenie za ewentualne niewłaściwe zachowania uczestników (w postaci bluźnierstw, znieważania kolegów czy nieposłuszeństwa względem prowadzących) upomnieniem w postaci karnych pompek lub przysiadów. W wyjątkowych sytuacjach prowadzący może podziękować uczestnikowi za dalszy udział w zajęciach lub odsunąć na 1-2 treningi.

Na zajęciach obowiązuje strój sportowy; koszulka, spodenki, getry lub skarpety oraz obuwie sportowe. Zabrania się korzystania ze sprzętu i urządzeń bez wiedzy i zgody prowadzącego. Za powierzoną przez Akademię odzież sportową (dresy, stroje itp.) uczestnik jest w pełni odpowiedzialny i nie może innym osobom jej udostępniać. Jeżeli podejmuje rezygnację z uczestnictwa w szkółce bezzwłocznie zwraca powierzone rzeczy.

Opiekunowie prawni proszeni są o wcześniejsze informowanie o nieobecności na zajęciach i innych sprawach dotyczących udziału Członka w zajęciach sportowych.

V. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU CZŁONKA

Podpisując umowę i akceptując warunki ogólne Umowy opiekunowie prawni wyrażają zgodę na rozpowszechnianie – bez ograniczenia w zakresie czasu, miejsca lub liczby egzemplarzy, bądź konieczności uiszczenia na ich rzecz jakichkolwiek dodatkowych opłat przez APN, jak też przez wszystkich partnerów, sponsorów i współorganizatorów, wizerunku uczestnika, Członka APN i swojego własnego wizerunku przedstawionego na fotografiach wykonanych w czasie zajęć i imprez organizowanych przez APN, w celu promocji i reklamy APN na wszystkich polach eksploatacji, w tym m.in. w publikacjach w Internecie, materiałach promocyjnych, komunikatach prasowych.

VI. POZOSTAŁE WARUNKI

APN zapewnia każdemu uczestnikowi zajęć ubezpieczenie NNW. Ubezpieczenie nie pokrywa kosztów leczenia.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie uczestników oraz zniszczone mienie obce.

Godziny i miejsca zajęć są ogłaszane na oficjalnych kanałach informacyjnych APN – oficjalnej stronie internetowej i profilu na Facebooku. APN zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć oraz miejsca zajęć ze względu na zmiany w dostępności infrastruktury sportowej lub zmian warunków atmosferycznych w przypadku zajęć na boiskach zewnętrznych.

APN ma prawo do zmiany osoby trenera prowadzącego zajęcia, i nie stanowi to zmiany Umowy oraz ogólnych warunków Umowy. W dniach ustawowo wolnych od pracy, APN zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w tych dniach oraz dniach poprzedzających lub następujących.

Członek powinien powiadomić APN o zmianie swego adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail.

Przez podpisanie niniejszych ogólnych warunków Umowy, opiekunowie prawni potwierdzają, że zapoznali się z nimi, zrozumieli je, akceptują warunki i zobowiązują się ich przestrzegać.

Pojęcia „Członkostwo” oraz „Członek” są używane w celu ustalenia praw i obowiązków związanych z używaniem wyposażenia APN i usług świadczonych przez APN. Ani użycie tych pojęć ani zawarcie Umowy nie powoduje powstania stosunku spółki lub innej formy stowarzyszenia lub jakiejkolwiek formy współwłasności pomiędzy Członkami/ opiekunami prawnymi ani też pomiędzy poszczególnymi Członkami, opiekunami prawnymi i APN.

O zmianach ogólnych warunków Umowy opiekunowie prawni zostaną poinformowani w formie pisemnej przez przesłanie treści zmienionych ogólnych warunków Umowy listem, pocztą elektroniczną lub doręczenie treści zmienionych ogólnych warunków Umowy w trakcie zajęć za potwierdzeniem otrzymania treści zmienionych przez złożenie podpisu na egzemplarzu zmienionych ogólnych warunków Umowy, który pozostanie w APN.

W przypadku, gdy opiekunowie prawni nie zaakceptują treści zmienionych ogólnych warunków Umowy, poinformują o tym fakcie APN na piśmie, co równoznaczne będzie ze złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym opiekunowie prawni poinformowali APN o braku akceptacji treści zmienionych ogólnych warunków Umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach Umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy członkowskiej poddaje się pod wyłączne rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Stowarzyszenia Sportowo- rekreacyjnego Akademia Piłki Nożnej.

Zmiany w danych administracyjnych i adresowych APN nie wpływa na ważność niniejszych ogólnych warunków Umowy.

pobierz, wypełnij, przekaż trenerowi:

oświadczenie 2002-2004 – pdf

oświadczenie 2005-2006 gr A – pdf

oświadczenie 2006 grupa B – pdf

oświadczenie 2008-2009 – pdf

oświadczenie 2010 i młodsi – pdf

oświadczenie paniówki – pdf

 

Sponsorzy i partnerzy