Regulamin

UMOWA

Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne Akademia Piłki Nożnej [dalej: APN] prowadzi szkółkę piłkarską, a Rodzice/Opiekunowie Prawni wyrażają pisemną wolę, aby ich dziecko brało udział w zajęciach piłkarskich, z tego względu strony zawierają niniejszą umowę. Ogólne warunki świadczenia usług w APN stanowią, co następuje.

I. CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

Członkostwo w APN powstaje z chwilą zawarcia umowy przez opiekunów prawnych [dalej: Umowa], co ma miejsce z datą podpisania formularza członkowskiego i niniejszych ogólnych warunków Umowy.

Członkostwo w APN jest równoznaczne z możliwością korzystania z zajęć z zakresu szkolenia piłkarskiego. APN w czasie zajęć zapewnia opiekę trenerską, infrastrukturę sportową oraz ubezpieczenie zawodników. Szkolenie piłkarskie ma charakter całoroczny (poza miesiącem lipcem gdy następuje przerwa w zajęciach).

Umowa dotycząca członkostwa w APN zostaje zawarta na czas nieokreślony.
Każdy z miesięcznych okresów trwania umowy rozpoczyna się pierwszego i kończy ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego [dalej: Miesiąc Członkostwa].

II. ROZWIĄZANIE UMOWY

Opiekunowie prawni mają prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania formularza członkowskiego i ogólnych warunków Umowy.

Opiekunowie prawni mają prawo do rozwiązania umowy za uprzednim dwu-miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec następnego miesiąca członkostwa od daty skutecznego dostarczenia wypowiedzenia.

APN ma prawo do rozwiązania umowy bez podania przyczyn wypowiedzenia, za uprzednim jednomiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca członkostwa od daty skutecznego dostarczenia wypowiedzenia.

W każdym wypadku skutecznego rozwiązania Umowy członkostwa zwrot wniesionej całorocznej opłaty za okresy niewykorzystanego członkostwa nastąpi w terminie 30 dni od daty upływu okresu wypowiedzenia.

III. OPŁATY

Warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia jest opłata Składki członkowskiej. Według definicji słownikowej „składka członkowska” to „kwota pieniężna wpłacana, zwykle regularnie i obowiązkowo, przez jedną osobę do wspólnej kasy, na jakiś wspólny cel, wkład jednej osoby we wspólny fundusz” (Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2003). Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa składka członkowska wynika z faktu przystąpienia do stowarzyszenia i jest związana z pozostawaniem członkiem stowarzyszenia. Wysokość składki członkowskiej wynosi 149 zł miesięcznie.

Opiekunowie prawni zobowiązani są do zapłaty opłat członkowskich za miesiąc w kwocie wskazanej w Regulaminie. Fakt, iż Członek nie korzysta z zajęć lub nie bierze udziału w zajęciach ze względów medycznych nie zwalnia go od wnoszenia opłat członkowskich.

O ile nie zastrzeżono inaczej, opłata członkowska za pierwszy miesiąc członkostwa są należne w dniu zawarcia Umowy. Kolejne opłaty członkowskie są płatne z góry do 15 dnia każdego miesiąca w okresie członkostwa metodą płatności wskazaną w umowie.

Wysokość opłaty członkowskiej nie jest uzależniona od ilości Usług wykorzystanych przez Członka, a jej istotą jest pozostawienie do dyspozycji Członka możliwości skorzystania z Usług APN, do której został zapisany członek przez opiekuna prawnego. Nieskorzystanie w okresie obowiązywania umowy z Usług nie uprawnia opiekunów prawnych do żądania zwrotu opłaty oraz przedłużenia z tego powodu okresu obowiązywania umowy.
Opłaty za członkostwo w APN mogą być regulowane w następujący sposób:

a) Miesięcznie – w wysokości 1/11 rocznej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie – poprzez złożenie dyspozycji polecenia zapłaty na rzecz APN wprost z konta bankowego opiekuna prawnego;

b) Jednorazowo – w wysokości całkowitej opłaty członkowskiej wskazanej w Umowie, płatne przy podpisaniu umowy członkowskiej lub kolejne rocznice członkostwa. W przypadku jednorazowej płatności za okres 11 miesięcy, przysługuje zwolnienie z opłaty za 1 miesiąc.

Przy rodzeństwie przysługuje 50 % zniżki dla młodszego z nich.

APN zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy członkowskiej, bez odrębnego wezwania do zapłaty, w każdym przypadku gdy opóźnienie w zapłacie opłaty członkowskiej lub jej części przekracza 30 dni.

APN zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika Usług. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Umowy jaki i oświadczenia woli.

IV. ZASADY ZACHOWANIA NA ZAJĘCIACH

Opiekunowie prawni mają obowiązek powiadomienia o każdym wypadku czy też doznanych urazach podopiecznego, jak i innych Członków.

Zajęcia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonych godzinach uczestnicy powinni być w szatni minimum 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, by zajęcia rozpocząć punktualnie.

Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. przebywają na trybunach obiektu sportowego na którym odbywają się zawody. Podczas meczów i treningów prosimy rodziców, opiekunów o kulturalne zachowanie i pozytywne wsparcie młodych sportowców. Nie podpowiadanie zawodnikom (od tego jest trener).

Trenerzy prowadzący zajęcia mają przyzwolenie za ewentualne niewłaściwe zachowania uczestników (w postaci bluźnierstw, znieważania kolegów czy nieposłuszeństwa względem prowadzących) upomnieniem w postaci kar dyscyplinarnych. W wyjątkowych sytuacjach prowadzący może podziękować uczestnikowi za dalszy udział w zajęciach lub odsunąć na 1-2 treningi.

Na zajęciach obowiązuje strój sportowy; koszulka, spodenki, getry lub skarpety oraz obuwie sportowe. Zabrania się korzystania ze sprzętu i urządzeń bez wiedzy i zgody prowadzącego. Za powierzoną przez Akademię odzież sportową (dresy, stroje itp.) uczestnik jest w pełni odpowiedzialny i nie może innym osobom jej udostępniać. Jeżeli podejmuje rezygnację z uczestnictwa w szkółce bezzwłocznie zwraca powierzone rzeczy.

Opiekunowie prawni proszeni są o wcześniejsze informowanie o nieobecności na zajęciach i innych sprawach dotyczących udziału Członka w zajęciach sportowych.

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne Akademia Piłki Nożnej , adres siedziby: ul. Bolesława Prusa 13, 44-190 Knurów, NIP: 969 14 37 996
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na nasz adres e-mail redakcja@apnknurow.pl
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z Dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
  1. komunikacji oraz wysyłania ofert, a także innych treści marketingowych i promocyjnych,
  2. uczestnictwem dziecka na treningach/ zawodach/ rozgrywkach sportowych,
  3. zamieszczania danych osobowych dziecka w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia,   narodowości, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej,
  4. udzielenia nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku dziecka na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:  zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, folderach, poprzez emisję  w przekazach telewizyjnych  i radiowych oraz wprowadzenie do  pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
 • Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
  1. Imię i nazwisko
  2. Imię i nazwsiko dziecka,
  3. Datę i miejsce urodzenia dziecka,
  4. Nr PESEL dziecka,
  5. Adres zamieszkania,
  6. Adres e-mail,
  7. Numer telefonu,
  8. Wizerunek
 • Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
 • Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.
 • Dane osobowe dziecka mogą być przekazywane – udostępniane przez Administratora Danych Osobowych podmiotom z nim współpracującym przy realizacji turniejów/ zawodów oraz organom uprawnionym.

PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

 • Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
 • Państwa dane przetwarzane w celach zgłoszenia dziecka do stowarzyszenia będą się u nas procesowane przez okres trwania umowy, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych członków i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania dalszej współpracy.
 • W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony dane zostaną usunięte niezwłocznie z baz systemowych.
 • W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty nadania ostatniej wiadomości.
 • Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Należy również doliczyć okres 30 dni potrzebny nam na usunięcie ich z kopii bezpieczeństwa.

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO  TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 • Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz usunięcia.
 • Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
 • Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy.
 • Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować na nasz adres e-mail redakcja@apnknurow.pl.
 • Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

VI. POZOSTAŁE WARUNKI

APN zapewnia każdemu uczestnikowi zajęć ubezpieczenie NNW. Ubezpieczenie nie pokrywa kosztów leczenia.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie uczestników oraz zniszczone mienie obce.

Godziny i miejsca zajęć są ogłaszane na oficjalnych kanałach informacyjnych APN – oficjalnej stronie internetowej i profilu na Facebooku. APN zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zajęć oraz miejsca zajęć ze względu na zmiany w dostępności infrastruktury sportowej lub zmian warunków atmosferycznych w przypadku zajęć na boiskach zewnętrznych.

APN ma prawo do zmiany osoby trenera prowadzącego zajęcia, i nie stanowi to zmiany Umowy oraz ogólnych warunków Umowy. W dniach ustawowo wolnych od pracy, APN zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć w tych dniach oraz dniach poprzedzających lub następujących.

Członek powinien powiadomić APN o zmianie swego adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail.

Przez podpisanie niniejszych ogólnych warunków Umowy, opiekunowie prawni potwierdzają, że zapoznali się z nimi, zrozumieli je, akceptują warunki i zobowiązują się ich przestrzegać.

Pojęcia „Członkostwo” oraz „Członek” są używane w celu ustalenia praw i obowiązków związanych z używaniem wyposażenia APN i usług świadczonych przez APN. Ani użycie tych pojęć ani zawarcie Umowy nie powoduje powstania stosunku spółki lub innej formy stowarzyszenia lub jakiejkolwiek formy współwłasności pomiędzy Członkami/ opiekunami prawnymi ani też pomiędzy poszczególnymi Członkami, opiekunami prawnymi i APN.

O zmianach ogólnych warunków Umowy opiekunowie prawni zostaną poinformowani przez zarząd lub osoby prowadzące zajęcia i zostaną  poproszeni o wypełnienie nowych formularzy członkowskich.

W przypadku, gdy opiekunowie prawni nie zaakceptują treści zmienionych ogólnych warunków Umowy, poinformują o tym fakcie APN na piśmie, co równoznaczne będzie ze złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym opiekunowie prawni poinformowali APN o braku akceptacji treści zmienionych ogólnych warunków Umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych ogólnych warunkach Umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy członkowskiej poddaje się pod wyłączne rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Stowarzyszenia Sportowo- rekreacyjnego Akademia Piłki Nożnej.

Zmiany w danych administracyjnych i adresowych APN nie wpływa na ważność niniejszych ogólnych warunków Umowy.

Sponsorzy i partnerzy